Verklaring gegevensbescherming

Dit beleid heeft tot doel u te informeren over onze handelingen en uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Het geldt voor alle personen die (nu, vroeger of in de toekomst) in het klantenbestand van Vanden Bergh zijn opgenomen. De verwerking van uw persoonsgegevens is onderworpen aan de Belgische wetgeving inclusief de verordening EU 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Vanden Bergh hecht veel belang aan het respect voor uw privacy en neemt alle nodige maatregelen om deze zo goed mogelijk te eerbiedigen.

Wie verzamelt uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden verzameld door Vanden Bergh nv, een bedrijf naar Belgisch recht gevestigd in de Rue de la Posterie 21. 5030 Gembloers. Het btw-nummer BE0400 403 429 (hierna: “Vanden Bergh” of “wij”), verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens.

Welke informatie verzamelen wij?

Wij kunnen de volgende soorten persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • uw naam, uw voornaam,
 • uw e-mailadres,
 • uw functie of de aard van uw commerciële activiteiten,
 • de contactgegevens van uw bedrijf,
 • uw vaste of mobiele telefoonnummer,
 • de datum waarop u zich hebt ingeschreven,
 • de datum waarop u wijzigingen in uw account hebt opgeslagen en de aard van deze wijzigingen.
 • akte van hoofdelijke borgstelling,
 • als u een kredietlijn hebt:
  • een kopie van de identiteitskaart en een inlichtingenformulier,
  • uw bankrekeningnummer
  • de contactgegevens van de externe accountant.

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • om u nieuwsbrieven en e-mails te sturen met informatie over ons bedrijf of eventuele promotionele acties.
 • om u onze reclamefolder toe te sturen.
 • om u uit te nodigen voor onze evenementen,
 • om onze verkoopcontracten uit te voeren (offerte, bestelling, facturatie)
 • om onze klanten te beheren,
 • om u te informeren over onze diensten en producten en om u aanbiedingen te doen,
 • om statistieken of enquêtes uit te voeren om de kwaliteit en de inhoud van onze diensten te verbeteren,
 • om eventuele fraudes, misdrijven en overtredingen te bestrijden en het beheer van eventuele geschillen juridische procedures te verzekeren,
 • om te voldoen aan wettelijke of contractuele vereisten.

Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Uw persoonsgegevens zijn bestemd voor personen en organisaties die in direct contact staan met ons bedrijf en die deze nodig hebben voor de hierboven genoemde doeleinden, zoals de onderaannemers van Vanden Bergh die ons bijstaan in de uitvoering van onze taken en marketingactiviteiten.

Vanden Bergh doet een beroep op onderaannemers voor de levering van IT-infrastructuur en -diensten. Het bedrijf krijgt ook ondersteuning van marketing- en ontwerpbureaus voor het beheer van klantenrelaties, marketing en evenementen.

Hoe worden uw gegevens beschermd?

Uw gegevens worden op een beveiligde server in Gembloers in België opgeslagen. Wij stellen alles in het werk om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, diefstal of wijziging.

Onze twee websites (etalagewebsite en online verkoopwebsite) zijn beveiligd met een beveiligingscertificaat van GlobalSign.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden voor onbetaalde tijd bewaard na het verzamelen ervan door Vanden Bergh of uw wijzigingsaanvraag.

 

Wat zijn uw rechten?

Overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen kan eenieder die zijn identiteit bewijst, Vanden Bergh verzoeken:

 • om bevestiging te krijgen dat de hem betreffende persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, wanneer ze worden verwerkt, om toegang te krijgen tot die gegevens,
 • om een kopie te verkrijgen van zijn persoonsgegevens die verwerkt worden.
 • om de rectificatie van zijn persoonsgegevens die onjuist zijn te verkrijgen en zijn gegevens te vervolledigen indien ze onvolledig zijn, onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring,
 • om zijn gegevens uit onze database te verwijderen die wij op wettelijke juridische basis niet meer mogen gebruiken,
 • om zich te allen tijde om redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens om redenen van rechtmatig belang, en met name om op elk moment zijn toestemming in te trekken wanneer de verwerking verband houdt met direct marketing zodat Vanden Bergh deze verwerking staakt,
 • om de verwerking van zijn gegevens te beperken in geval van een geschil in verband met een verwerking of tijdens het onderzoek van een klacht,
 • om de overdraagbaarheid van zijn gegevens te vragen en zo een kopie van zijn gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven in een gestructureerd formaat.

 Hoe gebruik maken van uw rechten?

Om uw rechten te gebruiken moet u een schriftelijk verzoek sturen naar Vanden Bergh met vermelding van uw volledige naam en het specifieke doel van uw verzoek:

 • hetzij per e-mail naar het adres info@vandenbergh.be
 • hetzij per post door een brief te sturen naar het adres van de maatschappelijke zetel van Vanden Bergh, Rue de la Posterie, 21. 5030 Gembloers.

U kunt ook uw toestemming intrekken om geen nieuwsbrieven of mailings meer te ontvangen van Vanden Bergh door te klikken op de knop “unsuscribe” die vermeld staat op al onze nieuwsbrieven.

Vanden Bergh zal normaal gezien haar mededelingen elektronisch verzenden, tenzij er een tegenbericht is van de aanvrager. Wij zullen de aanvraag verwerken binnen een maand nadat Vanden Bergh in het bezit is van alle nodige elementen om de aanvraag te verwerken. Indien uw aanvraag complex is, kan deze periode met maximaal twee maanden worden verlengd maar Vanden Bergh zal u hiervan vooraf op de hoogte brengen. De aanvragen uit hoofde van deze bepaling zijn in principe gratis. Wanneer de verzoeken echter kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, kan Vanden Bergh de betaling eisen van een redelijke vergoeding die rekening houdt met de administratieve kosten van dergelijke verzoeken. Vanden Bergh behoudt zich het recht voor om aanvullende informatie te vragen die nodig is om de identiteit van de betrokken persoon te bevestigen wanneer Vanden Bergh redelijke twijfels heeft over de identiteit van de aanvrager.

Als u van mening bent dat wij uw rechten niet hebben gerespecteerd, hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit (momenteel: de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer)) of een schadevergoeding aan te vragen bij de bevoegde rechtbanken.

Toepasbaar recht en bevoegde rechtbanken

Deze voorwaarden zijn volledig onderworpen aan het Belgische recht. De rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om elk geschil met betrekking tot deze voorwaarden en de verwerking van persoonsgegevens door Vanden Bergh te berechten.

 Update

Vanden Bergh behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde aan te passen aan de juridische ontwikkelingen. In geval van wijziging van de voorwaarden is de laatste versie beschikbaar op de website van toepassing. Vanden Bergh nodigt alle gebruikers uit om deze pagina bij elk bezoek aan de website te raadplegen.

Disclaimer

Vanden Bergh is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van verkeerd of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de juistheid van zijn gegevens en dient zich te onthouden van het verzamelen of misbruiken van persoonsgegevens waartoe hij toegang zou kunnen hebben. In het algemeen is het verboden om handelingen te verrichten die de privacy of de reputatie van personen kunnen schaden. Het niet nakomen van deze verplichtingen stelt de gebruiker bloot aan strafrechtelijke sancties.

Laatste update: 23 mei 2018